Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obec Řehlovice na Facebooku

Obec Řehlovice na Facebooku

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota v Řehlovicích

20.10.2019 21:16

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Technická mapa obce

odkaz na mapu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 10. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která udrží po většinu dne jen ojediněle. Denní teploty 18 až 22°C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 15°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ústecký deník

Ověřená firma

Obec Řehlovice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Obsah

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Obec Řehlovice

Upřesnění zadavatele

Poptávka

 • Název
  Územní plán obce Řehlovice
 • Kategorie poptávky
  Služby
 • Číslo spisu
  Mach/2221/2016
 • Číslo zakázky
 • Popis

   

  Obecní úřad Řehlovice, Ústecký kraj

  tel.č.414120707, e-mail : podatelna@rehlovice.cz, IDS : bazbqym

  Řehlovice 1,  PSČ 403 13 Řehlovice

   

  výzva k podání nabídky

  na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

   

  Územní plán obce Řehlovice

   

  zadávanou ve smyslu ust. §31 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále je „zákon“), je výzva zadávána postupem mimo režim zákona, kdy zadavatel není povinen zadávat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle §6 zákona. Podle §27 zákona je veřejnou zakázkou malého rozsahu veřejná zakázka na služby, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší částce 2 000 000 Kč.  Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud v této výzvě je postup vázán na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit zadavatelem VZMR pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení (kterou je však uchazeč povinen splnit), aniž by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo.

   

  Identifikační údaje zadavatele

  Název zadavatele : Obec Řehlovice 

  Zastoupená : Josefem Macháčkem, starostou obce

  Sídlo : 403 13 Řehlovice 1

  IČO : 00266981

  kontaktní osoba zadavatele : Josef Macháček, starosta obce

  tel.číslo : 414120707

  e-mail : podatelna@rehlovice.cz

  IDS : bazbgym

  Internetové stránky obce : http://www.rehlovice.cz

  Datum vyhlášení zakázky : 21.listopadu 2016

  Předmět veřejné zakázky malého rozsahu na služby

  Územní plán obce Řehlovice bude zpracován na základě ustanovení §43 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,  dále vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších vyhlášek a vyhlášky č.268/2009Sb., ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby. Územní plán bude zpracován v souladu se schváleným zadáním ÚP Řehlovice.

  Územní plán bude zpracován v rozsahu :

  fáze I.             provedení doplňujících P + R, v tomto rozsahu :

  1. průzkum území
  2. prověření a zpracování údajů z ÚAP ORP a ÚAP KÚ
  3. vyhodnocení požadavků z Aktualizace č.1 PÚR ČR (aPÚR ČR), Zásad územního rozvoje ÚK a územních plánů sousedních obcí
  4. vyhodnocení dosavadní územně plánovací dokumentace a dalších územně plánovacích podkladů

  fáze II.            zpracování návrhu ÚP dle §50 SZ v rozsahu přílohy č.7 vyhlášky

                          č.500/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhodnocení ÚP

                          z hlediska vlivů na ŽP a na udržitelný rozvoj  území

  fáze III.           účast na společném projednávání návrhu ÚP dle §50 odst.(2) SZ

  fáze IV.          úprava po společném projednání návrhu ÚP dle §51 odst.(1) SZ

  fáze V.           účast na veřejném projednání návrhu ÚP dle §52 odst.(1) SZ

  fáze VI.          vyhodnocení a zapracování stanovisek, připomínek a námitek dle §53                SZ odst.(1) a dalších

  fáze VII.        převedení návrhu ÚP do datového modelu (DM) Ústeckého kraje

  fáze VIII.        zpracování opatření obecné povahy ve spolupráci s určeným zastupite-              lem a projektantem

  fáze IX.          předání schváleného ÚP stanoveným subjektům

   

          Kompletní schválené zadání územního plánu Řehlovice je umístěno na               internetových stránkách Obce Řehlovice.

   

  Smlouva o dílo :

  Smlouvu o dílo předloží vybraný uchazeč až na základě výzvy  zadavatele.

  Smlouva o dílo bude uzavřena podle §2586 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

   

  Způsob, místo a termín podání nabídek :

  Nabídku uchazeči doručí v zalepené obálce opatřené na přelepu razítkem nebo podpisem uchazeče. Nabídka může být doručena poštou nebo osobně na adresu zadavatele : Obecní úřad Řehlovice.              

  Obálka bude výrazně označena nápisem :

  neotevírat – veřejná zakázka – územní plán

   

  Lhůta pro podání nabídky končí v pátek dne  5.prosince 2016 ve 12:00 hodin doručením na Obecní úřad Řehlovice.

   

  Způsob zpracování nabídky :

  Nabídka bude podána písemně 1x v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena  proti manipulaci s jednotlivými listy (vzájemné spojení) a všechny listy nabídky , včetně příloh budou řádně očíslovány.

   

  Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH) :

  Pořizovatel předpokládá, že hodnota zakázky, vzešlá z výzvy k podání nabídky  bude zhruba ve výši cca 1,0 mil.Kč.

  Skutečná cena zakázky bude stanovena na základě vybrané nabídky, vycházející z vyhodnocení podaných nabídek na základě výzvy podle §31 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – služby.

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky :

  a) celková výše nabídkové ceny včetně DPH, váha kritéria 50 %

  b) zkušenost, kvalita práce (reference dle přehledu zpracovaných ÚP,

      váha kritéria 40 %

  c) doba plnění, váha kritéria 10 %

   

  Závazné podmínky zadavatele :

  Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou z obdržených nabídek nevybrat nebo výběrové řízení na veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodů.

  Nabídky nebudou uchazečům vráceny a budou archivovány u zadavatele, mohou být však na vyžádání vráceny.

  Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

  Zadavatel  má právo odstoupit od smlouvy v případě,  že vybraný uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

  Variantní řešení se nepřipouští.

  Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

   

  Termín plnění zakázky :

  Termín zahájení plnění zakázky ihned po podepsání smlouvy o dílo a z ní vyplývajících dílčích termínů pro jednotlivé části zpracování územního plánu. Pořizovatel předpokládá schválení ÚP Řehlovice nejpozději v termínu 12/2018.

   

  Záruční doba :

  Délka záruční doby není předmětem hodnocení.

   

  Platební podmínky :

  Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Faktura bude vystavena při předání a převzetí díla po jednotlivých částech předmětu plnění ve smyslu uzavření smlouvy o dílo.

   

  Lhůta pro oznámení a rozhodnutí o přidělení zakázky :

  Délka zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou, je stanovena na 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Neúspěšní uchazeči budou výsledku rozhodnutí o výběru této nabídky informováni.

   

  Prohlídka místa budoucího plnění :

  Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Místa jsou veřejně přístupná.

   

  Požadavky na způsob zpracování , počet vyhotovení a předání územního plánu :

  Územní plán bude zpracován nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy digitální formou, v souřadnicovém systému S-JTSK ve struktuře datového modelu (DM)  Krajského úřadu ÚK.

  V rozsahu požadavků stanovených v příloze č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., v plat.znění bude členěn na textovou a grafickou část ÚP (návrh) textovou grafickou část odůvodnění.

  Návrh ÚP (textová, tabulková, grafická část) a jeho odůvodnění budou zpracovány digitálně – textová část ve Wordu. Tabulková část v Excelu, grafická část  bude předána ve formátech PDF a SHP s databází DBF, včetně popisu veškerých dat (Word, Excel). 

   

  Pořizovatel požaduje, aby zhotovitel (projektant) návrhu ÚP v maximálně možné míře využil při jeho zpracování příkladu k metodickému pokynu k obsahu ÚP dle MMR z dubna 2014.

   

  Územní plán bude předáván po jednotlivých částech takto :

  • doplňující průzkumy a rozbory : 1x tištěné vyhotovení + digitální verze
  • návrh ÚP pro společné jednání (§50 SZ) : 2 tištěná vyhotovení + digitální verze

      + vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

         1x v listinné a elektronické podobě na KÚÚK, odbor ŽP a zemědělství

  • návrh ÚP pro řízení o ÚP (§52 SZ) :+ tištěné vyhotovení + digitální verze

  ÚP k vydání („čistopis“)

  • ÚP pro KÚÚK v digitální formě DM KÚÚK na CD

   

  Poznámka :

  Pro každý stupeň projednávání návrhu ÚP bude předáno digitální vyhotovení dokumentace pro možnost zveřejnění na internetu ve formátu .pdf nebo .jpg.

   

  Předpokládaný termín uzavření smlouvy a s projektantem : do 20.12.2016

  Zahájení prací projektanta na návrhu ÚP : od 01.02.2017

  Předpokládaný termín dokončení ÚP : nabídku termínů vypracování jednotlivých fází ÚP předloží uchazeč o zakázku.

   

  Rámcový přehled podkladů pro zpracování územního plánu :

  Pořizovatel poskytne projektantovi zejména :

  • katastrální mapu řešeného území v elektronické podobě
  • údaje z katastru nemovitostí pro řešené území v elektronické podobě (dostupné na internetu nahlížení do katastru)
  • platnou územně plánovací dokumentaci (ÚPnSÚ + pět změn)
  • aktuální územně plánovací podklady (územní studie)
  • zpráva o uplatňování ÚPnSÚ Řehlovice za uplynulé období (viz §55 SZ)
  • záměry obce a záměry fyzických a právnických osob (viz zadání ÚP)
  • územně analytické podklady ORP a KÚ, včetně datové části

   

  Požadavky na zpracování nabídky :

  Nabídka bude obsahovat :

  1. Základní údaje o uchazeči (projektantovi) :

        jméno (název) uchazeče

        místo podnikání (sídlo) uchazeče

        IČ, DIČ

        seznam spolupracujících specialistů

        kopie dokladu osvědčující oprávnění k provádění vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle §158 zákona č.183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu v platném znění

  II.  V rámci prokázání kvalifikačních předpokladů bude k nabídce přiložen přehled zpracovaných a vydaných ÚP obcí, které zpracoval v posledních létech jako hlavní projektant a smluvní partner obce. Změny ÚP a rozpracované ÚP uvést v samostatném přehledu.

   

  Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele :

  Kvalifikaci dle §37 zákona o ZVZ splní dodavatel, který prokáže splnění :

  • základních kvalifikačních předpokladů – viz čestné prohlášení
  • profesních kvalifikačních předpokladů
  • splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tak, že předloží :

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán

  • způsob prokázání - výpis obchodního rejstříku
  • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
  • způsob  prokázání - doklad k oprávnění k podnikání
  • uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, pokud zadavatel nestanoví jinak
  • doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a  výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů

   

  Přehled obdobných zakázek :

  V rámci prokázání kvalifikačních předpokladů, bude k nabídce přiložen přehled zpracovaných a vydaných ÚP, které zpracoval uchazeč v posledních pěti létech.

   

   

   

                                                                               Josef Macháček

                                                                           starosta obce Řehlovice

   

   

  V Řehlovicích, dne 18.11.2016.

   

  Přílohy :

  Příloha č.1 -  Cenová a termínová nabídka

  Příloha č.2 -  Čestné prohlášení 

 • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
  1 000 000,00 Kč
 • Uveřejnění oznámení
  18.11.2016 14:38
 • Termín podání nabídek
  05.12.2016 12:00
 • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
  05.12.2016 12:00
 • Termín otevírání obálek
  08.12.2016 15:00

Vítěz výběrového řízení

 • Název
  Ing. arch.Bohuslava Kolářová
 • 12609773
 • Adresa
  Na Říháku 1198/25 153 00 Praha-Radotín
 • Datum podepsání smlouvy
  21.12.2016 10:00
 • Smluvní cena (bez DPH)
 • Smluvní cena (s DPH)
  591 000,00 Kč

Fakturace

 • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
 • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)

Zrušení poptávky

 • Datum zrušení poptávky
 • Důvod zrušení poptávky

Soubory ke stažení

Typ souboruNázev souboruUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Smlouva Kolářová ÚP.pdf Správce Webu 22.12.2016 31.12.2026

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek