Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obec Řehlovice na Facebooku

Obec Řehlovice na Facebooku

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota v Řehlovicích

20.10.2019 21:16

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Technická mapa obce

odkaz na mapu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 10. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která udrží po většinu dne jen ojediněle. Denní teploty 18 až 22°C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 15°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ústecký deník

Ověřená firma

Obec Řehlovice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Obsah

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Obec Řehlovice

Upřesnění zadavatele

Poptávka

 • Název
  Stadice, Nové Stadice-zklidňovací opatření
 • Kategorie poptávky
  Stavební práce
 • Číslo spisu
  1088/16
 • Číslo zakázky
  115/1441
 • Popis

   

  V Ý Z V A

  K podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se

  zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

   

   

  Název: Stadice a Nové Stadice - zklidňovací opatření                                                                                     

                       

  Zadavatel:

  Obec Řehlovice

  Sídlo: Řehlovice 1, 403 13  Řehlovice

  IČ: 00266981

  Tel: 475 215 257

  E-mail: starosta@rehlovice.cz

  Zastoupena: Josefem Macháčkem, starostou obce

   

  Místa plnění:

  Obec Řehlovice-místní části Stadice a Nové Stadice na pozemcích 1811/1; 1865/1 a 863/44, 1860, 894/5, 878/3 v k.ú. Stadice

   

  Předpokládaná cena

  Cena nepřesáhne částku 145 200,- Kč vč. DPH

   

  Časový harmonogram:

  Zklidňovací opatření budou vybudována v termínu od 20.6.2016 do 28.7.2016.

   

  Zadávací podmínky:

  Předmět veřejné zakázky je osazení zpomalovacích retardérů a dopravního značení za účelem regulace dopravy ve vymezených částech obce na základě projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří URBAN. K nahlédnutí je na obecním úřadu v Řehlovicích.

   

  Zadavatel zakázky požaduje předložit v nabídce dodavatele tyto doklady:

  - čestné prohlášení (vzor uveden v příloze)

   

  Platební podmínky:

  Faktura za provedené práce bude vystavena po předání a převzetí hotového díla. Splatnost bude stanovena na 21 dní od data jejich doručení zadavateli.

   

  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH, bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a doplněna do výkazu výměr (příloha č. 2). Cena nabídky bude cenou nejvýše přípustnou.

   

  Pokyny pro zpracování nabídky:

  Nabídka bude předložena v jednom originále, podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, očíslována číselnou řadou, doručena v uzavřené obálce s uvedením adresy dodavatele a na uzavření opatřena razítkem a názvem veřejné zakázky:

   

  Stadice a Nové Stadice, zklidňovací opatření“      

                                                                                    

  Obchodní podmínky:

  Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

   

  Záruky zakázky:

  Záruka na provedené dílo musí být minimálně 60 měsíců.

   

  Hodnocení nabídek:

  Nabídky budou hodnoceny na základě vyjádření hodnotící komise, která vybere vítěznou nabídku, která bude obsahovat nejnižší nabídnutou cenu.

   

  Lhůta pro podání nabídek:

  Nabídku je nutno doručit do 10.6.2016 do 11hodin.

   

  Osoby přijímající nabídky, místo a způsob podání nabídky:

  Nabídky mohou být podávány osobně, případně doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele:

  Obec Řehlovice

  Řehlovice 1, 403 13  Řehlovice

  nebo datovou schránkou na adresu bazbqym

  Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky bude písemně zasláno všem dodavatelům, kteří nebudou ze soutěže vyřazeni.

   

  Vyhrazená práva zadavatele:

  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

  Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.

   

   

   

  Řehlovice  dne 1.6.2016                                                       

                                                          Josef Macháček, starosta

   

   

  Příloha: 1) Čestné prohlášení

               2) Výkaz výměr

               3) Technická specifikace

   

   

   

  Příloha č. 1

   

  Čestné prohlášení

   

  Prohlašuji tímto, že:

   

  1. nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
  2. nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
  3. nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
  4. vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs  zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
  5. dodavatel není v likvidaci;
  6. dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  7. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  8. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  9. dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
  10. dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
  11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

   

   

  V...................................dne.................                                                                                                                                                       ……….……….....................................................

                                             titul, jméno, příjmení, funkce, podpis

   

   

   

  Příloha č. 2

   

  Výkaz výměr

   

  Poř. č. Poptávané prvky Měrná jednotka Počet mj. Cena za jednotku bez DPH Cena celkem bez DPH
  1 Dopravní značka B20a  ks 2    
  2 Dopravní značka B2 ks 1    
  3 Dopravní značka B24a ks 1    
  4 Dopravní značka B24b ks 1    
  5 Dopravní značka C2f ks 1    
  6 Dopravní značka E1 ks 2    
  7 Dopravní značka IP2 ks 5    
  8 Dopravní značka IP25a ks 4    
  9 Dopravní značka IP25b ks 4    
  10 Dopravní značka IP4b ks 1    
  11 Dopravní značka A7b ks 2    
  12 Sloupek FeZn 60 mm ks 20    
  13 Al objímka 60 mm ks 56    
  14 Plast. víčko 60 mm ks 20    
  15 Zpomalovací polštář 20 km/h, vč. spoj. materiálu ks 42    
  16 Montáž DZ ks 24    
  17 Montáž sloupků ks 20    
  18 Montáž prahů ks 7    
  19 Dopravné  
     
    Celkem bez DPH  
    DPH 21 %  
    Cena celkem včetně DPH  

   

   

  Příloha č. 3

   

  Technická specifikace

   

  SDZ musí odpovídat požadavkům Vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., a ČSN 01 8020.

  DZ bude v základní velikosti, ocelové pozinkované značky se ztužujícím ohybem, s polepem retrorflexní fólií třídy min. RA1. Sloupky budou kotvené do betonových patek.

  Zpomalovací prahy budou tvořeny vždy 6 ks zpomalovacích polštářů 20 km/hod. upevněných vruty v hmoždince a zálivkovou hmotou za studena. Zpomalovací prahy na p.p.č. 1811/1 a 1865/1 budou mít po obou stranách vynechanou mezeru o šíři 750 mm pro průjezd cyklistů.

 • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
  120 000,00 Kč
 • Uveřejnění oznámení
  01.06.2016 13:47
 • Termín podání nabídek
  10.06.2016 11:00
 • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
  09.06.2016 11:00
 • Termín otevírání obálek
  13.06.2016 18:30

Vítěz výběrového řízení

 • Název
  Radek Löffelmann
 • Adresa
  Květinová 66, 405 02 Děčín
 • Datum podepsání smlouvy
  27.06.2016
 • Smluvní cena (bez DPH)
 • Smluvní cena (s DPH)
  90 726,00 Kč

Fakturace

 • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
 • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)
  90 726,00 Kč

Zrušení poptávky

 • Datum zrušení poptávky
 • Důvod zrušení poptávky

Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek