Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obec Řehlovice na Facebooku

Obec Řehlovice na Facebooku

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota v Řehlovicích

20.11.2019 23:10

Aktuální teplota:

8,8 °C

Vlhkost:

83,6 %

Rosný bod:

6,2 °C

Technická mapa obce

odkaz na mapu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 11. 2019

zata

Bude oblačno až zataženo, na východě až polojasno Denní teploty 9 až 13°C, na východě 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ústecký deník

Ověřená firma

Obec Řehlovice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací, Omezení práva na informace, Způsob podání, Postup vyřizování a úhrada s tím spojená, Sazebník úhrad, Přehled lhůt a termínů, Postup povinného orgánu, Odvolání

 Poskytování informací

1. Obec Řehlovice poskytuje všem fyzickým a právnickým osobám informace dle zákonů číslo:

 • 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů
 • 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • 128/2000 Sb., o obcích

 

2. Za obec poskytuje informace starosta, případně úředník pověřený příslušnou agendou takto:

 • Zveřejněním na úřední desce, ve vývěsních skříňkách v jednotlivých místních částech
 • Na internetové stránce
 • Z těchto informací, které jsou k nahlédnutí ve všech kancelářích OÚ lze na požádání za úhradu pořídit kopii
 • Na základě žádosti o poskytnutí informace.

 Omezení práva na informace

1. Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany:

 • Utajovaných skutečností (viz.§ 7 zákona)
 • Osobností a soukromí (v rozsahu § 8 zákona), o soukromí fyzické osoby, zejména o národnosti, rasovém původu, náboženství, trestné činnosti, majetkových poměrech, sexuálním životě a pod.)
 • Obchodního tajemství (s vyjimkou § 9 odst. 2) zákona)
 • Důvěrnosti majetkových poměrů ( viz § 10 zákona)
 • A dále pokud byla podána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí .

2. Obec informaci dále neposkytuje v případě:

 • Pokud jde o informaci, která se týká přípravy k vydání rozhodnutí
 • Pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např.dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě)
 • Pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. autorský zákon)
 • Pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, plnění úkolů zpravodajských služeb, přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol orgánů NKÚ.

3. Obec omezuje právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům obecního úřadu.

 Způsob podání

 • Ústně – v kanceláři Obecního úřadu Řehlovice
  • Ústní žádosti jsou vyřizovány neformálně v délce do 1/4 hodiny, nejsou účtovány
 • Písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu (Řehlovice 1, 403 13  Řehlovice)
  • Písemné žádosti obsahují: adresu komu je žádost určena, kdo žádost učinil, jasně formulovaný účel žádosti o informaci
  • E-mailem: podatelna@rehlovice.cz
  • Elektronickým podáním: podatelna@rehlovice.cz
 • Telefonicky na tel. čísle: +420 475 215 257 
  • Telefonické žádosti jsou vyřizovány bezodkladně, stručně a bezplatně

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí a středa: 8.00–11.00 a 13.00–17.00

 

 Postup při vyřizování žádostí a úhrada nákladů spojených s jejich vyřízením

 • O postupu vyřizování písemných žádosti se pořizuje záznam na jednotném tiskopise a je dán §§ 14, 15 a l6 zákona.
 • V souvislosti s poskytováním informací jsou předepisovány náklady.
 • Před zpracováním informace se vybírá záloha 50 Kč v hotovosti do pokladny OÚ. Pokud není záloha uhrazena, informace se nepodává.
 • Po zpracování informace je žadatel vyzván k převzetí a doplacení nákladů, případný přeplatek je vrácen.
 • Pokud si žadatel informaci nevyzvedne záloha propadá.
 • Před odesláním informace musí být ověřeno, že vyúčtované náklady byly uhrazeny.

 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • náklady na vyhledávání, zpracování a evidenci- každá započatá 1/2 hodina = 32 Kč
 • výstup z tiskárny PC včetně papíru - 1 = stránka 1 Kč
 • tisk-kopírka - 1 stránka A4 = 1,80 Kč
 • tisk-kopírka - 1 stránka A3 = 3,60 Kč
 • poštovné dle skutečnosti
 • Ústně podané informace v rozsahu 1/4 hodiny se nezpoplatňují.
 • Telefonické žádosti vyřizované bezodkladně, bez potřeby vyhledávání dokladů se nezpoplatňují.

 Přehled lhůt a termínů

Lhůty

 1. Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - do 7 dnů
 2. Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - do 7 dnů
 3. Upřesnění žádosti o informaci od žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - do 30 dnů
 4. Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 5. Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - do 15 dnů
 6. Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - na dalších 10 dnů
 7. Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
 8. Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - do 15 dnů
 9. Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - do 15 dnů


 Termíny

 1. Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)
 2. Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3)
 3. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 Postup povinného orgánu

 • Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů. Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů.

 Odvolání

 • Pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.
 • Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal.

Rozhodnutí o odvolání

 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce).
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.