Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obec Řehlovice na Facebooku

Obec Řehlovice na Facebooku

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota v Řehlovicích

20.11.2019 22:46

Aktuální teplota:

8,8 °C

Vlhkost:

83,5 %

Rosný bod:

6,2 °C

Technická mapa obce

odkaz na mapu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 11. 2019

zata

Bude oblačno až zataženo, na východě až polojasno Denní teploty 9 až 13°C, na východě 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ústecký deník

Ověřená firma

Obec Řehlovice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Obsah

Územní plán sídelního útvaru Řehlovice

 

Návrh nového Územního plánu dle § 50 stavebního zákona

ke stažení zde:

SEA

Textová část

URU

URU titulka

Grafická část:

Výkres základního členění A

Výkres základního členění A2

Výkres základního členění B1

Výkres základního členění B2

Hlavní výkres A1 vrstevnice

Hlavní výkres A2 vrstevnice

Hlavní výkres B1 vrstevnice

Hlavní výkres B2 vrstevnice

Hlavní výkres A1 veřejná infrastruktura

Hlavní výkres A2 veřejná infrastruktura

Hlavní výkres B1 veřejná infrastruktura

Hlavní výkres B2 veřejná infrastruktura

Veřejně prospěšné stavby a asanace A1

Veřejně prospěšné stavby a asanace A2

Veřejně prospěšné stavby a asanace B1

Veřejně prospěšné stavby a asanace B2

Koordinační výkres A1

Koordinační výkres A2

Koordinační výkres B1

Koordinační výkres B2

Koordinační výkres doprava A1

Koordinační výkres doprava A2

Koordinační výkres doprava B1

Koordinační výkres doprava B2

Koordinační výkres voda A1

Koordinační výkres voda A2

Koordinační výkres voda B1

Koordinační výkres voda B2

Koordinační výkres zábor ZPF A1

Koordinační výkres zábor ZPF A2

Koordinační výkres zábor ZPF B1

Koordinační výkres zábor ZPF B2

Výkres širších vztahů

 


 

Schválené zadání územního plánu Řehlovice

21. listopadu 2016

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 137/12/16 schválilo zadání pro vypracování nového územního plánu obce.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé dokumenty zadání:

Zadání ÚP Řehlovice (pdf, 693 kB)

Příloha č. 1.1 (jpg, 622 kB)

Příloha č. 1.2 (jpg, 380 kB)

Příloha č. 2.1 (jpg, 520 kB)

Příloha č. 2.2 (jpg, 424 kB)

Příloha č. 3.1 (jpg, 520 kB)

Příloha č. 3.2 (jpg, 495 kB)

Situační schéma (jpg, 785 kB)

 

Zadání vypracování nového územního plánu obce

10. července 2016

Veškeré požadavky majitelů pozemků byly vyhodnoceny v radě obce a pořizovatel je zařadil do zadání územního plánu obce. Dalším podkladem zadání jsou představy obce o dalším růstu a rozvoji jednotlivých ploch, ať už obecních, či soukromých.

Konečné znění zadání vypracování nového územního plánu musí schválit zastupitelstvo obce. Poté bude ve výběrovém řízení vybrán projektant, který návrh územního plánu vypracuje společně s dalšími odborníky přes jednotlivá odvětví. Finální návrh by mohl být zastupitelstvu předložen po dvou letech práce.

 

 

1. dubna 2016

Novela stavebního zákona ukládá obcím, které mají schválený územní plán před rokem 2007, pořídit a vydat do konce roku 2020 nové územní plány. Zastupitelstvo proto usnesením 87/7/15 rozhodlo o pořízení nového územního plánu.

V dalších fázích pak musí schválit vymezení nových zastavitelných ploch podle katastrálních území a pozemkových parcel a funkčního využití. Dále rozhodne o dosud nevyužitých zastavitelných plochách podle dosud platného ÚPnSÚ Řehlovice, včetně jeho změn č. 1 až 4 a o začlenění vybraných ploch do nového ÚP nebo o jejich dalšího neakceptování.

​Při svém rozhodování může též zohlednit požadavky občanů na změnu zařazení jejich pozemků v novém územním plánu. Každý majitel pozemku, který má o změnu zájem, musí do 6. května 2016 na obecní úřad předložit Žádost o zařazení požadavku na změnu územního plánu sídelního útvaru Řehlovice.

 Upravená a doplněná dokumentace návrhu změny č. 5

2. října 2017

Veřejná vyhláška

Návrh změny č. 5

Odůvodnění změny

Hlavní výkres Řehlovice

Koordinační výkres

Legenda

Širší vztahy

Základní členění

Zábor půdy

 

Zadání vyhotovení změny ÚPnSÚ Řehlovice  č. 5

10. července 2016

ZO na svém červnovém zasedání přijala usnesení, kterým zadala vyhotovení změny územního plánu obce Řehlovice  č. 5. Změna se týká pouze změny využití objektu bývalého kravína na st.p.č. 175 k.ú.  Řehlovice na objekt občanské vybavenosti, aby zde mohla být vybudována hasičská zbrojnice a zázemí pro pomocné pracovníky obce.  

 Platný územní plán

Obec Řehlovice vypracovala územní plán obce v roce 2001. Od doby schválení bylo vypracováno dalších pět změn této dokumentace.

Veškerá dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadu u referenta majícího na starosti pozemkové záležitosti - pí. H. Drbalová.

Ve zjednodušené verzi je k dispozici na webové aplikaci Technická mapa obce-ZDE, kde je možno vyhledat jak prvotní ÚPO, tak všechny změny podle jednotlivých katastrálních území.

 

Upravená a doplněná dokumentace návrhu změny č. 5

2. října 2017

Veřejná vyhláška

Návrh změny č. 5

Odůvodnění změny

Hlavní výkres Řehlovice

Koordinační výkres

Legenda

Širší vztahy

Základní členění

Zábor půdy

 

Zadání vyhotovení změny ÚPnSÚ Řehlovice  č. 5

10. července 2016

ZO na svém červnovém zasedání přijala usnesení, kterým zadala vyhotovení změny územního plánu obce Řehlovice  č. 5. Změna se týká pouze změny využití objektu bývalého kravína na st.p.č. 175 k.ú.  Řehlovice na objekt občanské vybavenosti, aby zde mohla být vybudována hasičská zbrojnice a zázemí pro pomocné pracovníky obce.  


4. změna  ÚPnSÚ Řehlovice

V textu níže je k dispozici kompletní dokumentace vztahující se ke 4. změně  ÚPnSÚ Řehlovice, včetně grafické části.

Z odůvodnění 4. změny ÚPnSÚ Řehlovice vyplynula povinnost zpracovat územní studii, která by prověřila a posoudila možné urbanistické uspořádání lokality Z 16a v Dubicích, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury.

 

Orientace na stránce:

 1. Opatření obecné povahy č. 1/2012 o změně č. 4 územního plánu sídelního útvaru obce Řehlovice
 2. Grafická příloha ke změně č. 4 územního plánu obce Řehlovice
 3. Zpráva o přezkoumání souladu návrhu změny č.4
 4. Územní studie - DUBICE, lokalita Z16a

 


 

1. Opatření obecné povahy č. 1/2012 o změně č. 4 územního plánu sídelního útvaru obce Řehlovice

Zastupitelstvo obce Řehlovice, příslušné podle §6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití §43 odst.(4) a §54 odst.(2) stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením §185 odst.(4) stavebního zákona

v y d á v á

tuto změnu č. 4 ÚPnSÚ obce Řehlovice, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řehlovice č.104/9/12 dne 1. října 2012, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) obce Řehlovice č.18/2001, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řehlovice č.3/3/2001 ze dne 3.7.2001 a změněného

a) změnou č.1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řehlovice č. 10/6/2004 dne 17.6.2004, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Řehlovice č.3/2004,

b) změnou č.2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řehlovice č. 15/2/2006 dne 20.12.2006, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Řehlovice č.4/2006,

c) změnou č.3 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řehlovice č. 2/14/2009 dne 15.6.2009, jehož závazná část byla vydána opatřením obecné povahy č. 1/2009.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se doplňuje takto:

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:

a) zastavitelná plocha výroby a skladování
Brozánky (k.ú. Řehlovice), označená jako plocha Z7

b) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Dubice, označená jako plocha Z15

c) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Dubice, označená jako plocha Z16a

d) plocha veřejného prostranství
k.ú. Dubice, označená jako plocha Z16b

e) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Dubice, označená jako plocha Z18

f) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Dubice, označená jako plocha Z19

g) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Řehlovice, označená jako plocha Z36

h) zastavitelná plocha občanského vybavení (hasičská zbrojnice)
k.ú. Řehlovice, označená jako plocha Z37

i) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Řehlovice, označená jako plocha Z38

j) plocha veřejného prostranství
k.ú. Řehlovice, označená jako plocha Z39

k) plocha veřejného prostranství
k.ú. Řehlovice, označená jako plocha Z40

l) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Stadice, označená jako plocha Z12

m) plocha veřejného prostranství
k.ú. Stadice, označená jako plocha Z13

n) plocha dopravní infrastruktury
k.ú. Stadice, označená jako plocha Z14

o) zastavitelná plocha bydlení venkovského typu
k.ú. Stadice, označená jako plocha Z15

2. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1a) až 1o) se vymezují nové regulativy, které doplňují základní OZV č.18/2001 obce Řehlovice.

3. Funkční plochy vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných ploch.

4. Součástí změny č.4 ÚPnSÚ obce Řehlovice jsou tyto výkresy grafické části :

a) výkresy základního členění území v měř. 1:2.000
- Brozánky (k.ú. Řehlovice), plocha Z7 výkres Bro I/1
- k.ú. Dubice, plochy Z15, Z16a, Z18 a Z19 výkres Du I/1
- k.ú. Řehlovice), plochy Z36, Z37, Z38, Z39 a Z40 výkres Ře I/1
- k.ú. Stadice, plochy Z12, Z13 a Z14 výkres St 1.I/1
- k.ú. Stadice, plocha Z15 výkres St 2.I/1

b) hlavní výkresy, 1:2.000
- Brozánky (k.ú. Řehlovice), plocha Z7 výkres Bro I/2
- k.ú. Dubice, plochy Z15, Z16a, Z18 a Z19 výkres Du I/2
- k.ú. Řehlovice), plochy Z36, Z37, Z38, Z39 a Z40 výkres Ře I/2
- k.ú. Stadice, plochy Z12, Z13 a Z14 výkres St 1.I/2
- k.ú. Stadice, plocha Z15 výkres St 2.I/2

c) výkres veřejně prospěšných opatření, 1:2.000
- k.ú. Řehlovice, plocha Z40 výkres Ře I/3
- k.ú. Stadice, plocha Z13 výkres St 1.I/3

d) koordinační výkresy, 1:2.000
- Brozánky (k.ú. Řehlovice), plocha Z7 výkres Bro II/1
- k.ú. Dubice, plochy Z15, Z16a, Z18 a Z19 výkres Du II/1
- k.ú. Řehlovice), plochy Z36, Z37, Z38, Z39 a Z40 výkres Ře II/1
- k.ú. Stadice, plochy Z12, Z13 a Z14 výkres St 1.II/1
- k.ú. Stadice, plocha Z15 výkres St 2.II/1

e) výkres širších vztahů, 1:25.000 výkres Ře II/3
f) výkresy záborů ZPF, 1:2.000
- Brozánky (k.ú. Řehlovice), plocha Z7 výkres Bro II/2
- k.ú. Dubice, plochy Z15, Z16a, Z18 a Z19 výkres Du II/2
- k.ú. Řehlovice), plochy Z36, Z37, Z38, Z39 a Z40 výkres Ře II/2
- k.ú. Stadice, plochy Z12, Z13 a Z14 výkres St 1.II/2
- k.ú. Stadice, plocha Z15 výkres St 2.II/2
g) legenda výkres I.

6. Dnem účinnosti této změny (§173 odst.(1) správního řádu) zůstává v plné platnosti OZV obce Řehlovice č.18/2001, včetně změn č.1, 2 a 3 této OZV.


O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění změny č. 4 ÚPnSÚ obce Řehlovice obsahuje textovou a grafickou část.

A. Textová část
1. Postup při pořízení změny

Vzhledem na nové požadavky na rozšíření zastavitelného území obce v k.ú. Dubice, Řehlovice a Stadice, ve správním území obce Řehlovice, rozhodlo Zastupitelstvo obce svým usnesením č.10/14/2009 ze dne 15.6.2009 o začlenění vybraných parcel nebo jejich částí do zastavěného území obce.

Návrh zadání změny č.4 ÚPnSÚ byl po veřejném projednání schválen Zastupitelstvem obce Řehlovice usnesením č.12/20/2008 ze dne 20.9.2010.

Zpracovaný návrh změny č.4 ÚPnSÚ byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi na společném jednání dne 9.8.2011 na OÚ Řehlovice, a to podle §50 odst.(2) stavebního zákona a veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚPnSÚ podle §52 odst.(1) se uskutečnilo dne 17.7.2012 na OÚ Řehlovice, s vystavením návrhu k veřejnému nahlédnutí na OÚ ve dnech 18.6.2012 – 17.7.2012.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Úkoly pro územní plánování, vyplývající z PÚR 2008 a uvedené v bodě 2.2 kapitoly 2, jsou respektovány tím, že návrhem změny č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice, která se týká návrhu nových ploch pro bydlení v Dubicích, Řehlovicích a Stadicích, návrhu zemědělského skladového areálu v Brozánkách a umístění plochy pro hasičskou zbrojnici v Řehlovicích, nejsou narušeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

V kapitole 3 PUR 2008 (45) OB6 – Rozvojová oblast Ústí nad Labem je dáno úkolem řešit uspořádání krajiny mezi Ústím nad Labem a Teplicemi jako kvalitní společně využívaný prostor, spojující obě města. Návrhem změny č. 4 ÚPnSÚ dochází ke zkvalitnění tohoto prostoru posílením složky kvalitního venkovského bydlení na hranici s městskou aglomerací, při zachování všech hodnot přírodních i krajinných v jednotlivých sídelních lokalitách.

Z kapitoly 5 PÚR 2008 (83) VR1- Koridory vysokorychlostní dopravy vyplývá pro ÚPD chránění území ČR pro tento koridor. Trasa VRT byla oproti návrhu PÚR upřesněna až ZÚR Ústeckého kraje. Do řešených území nezasahuje.

V kapitole 6 PÚR 2008 uvedený koridor (149) E10 VVN vedení 400 kV Výškov – Chotějovice – Babylon, je upřesněn v ZÚR ÚK jako územní rezerva pro zdvojení stávajícího vedení (ER6) – do řešených území nezasahuje.

Požadavek kapitoly 7 (175) PÚR 2008, který ukládá krajům využívat a zohledňovat zjištění, vyplývající z ÚAP je respektován; návrh změny č. 4 tedy není v kolizi s požadavkem ÚAP ÚK na respektování zákazu nové těžby v CHKO v souvislosti s výskytem koncentrovaných ložisek stavebního kamene.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), vydané dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č.23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011, které nabyly dne 20.10.2011 účinnosti, stanovují pro změnu č. 4. ÚPnSÚ Řehlovice:

 • zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 – Rozvojová oblast Ústí nad Labem; obec Řehlovice je jeho součástí
 • zpřesnění koridoru dálnice D8 v okresech Ústí nad Labem a Teplice v úseku od hranice okresů Ústí nad Labem a Litoměřice do Řehlovic, včetně mimoúrovňové křižovatky v Řehlovicích (stavba 805); koridor je sledován jako VPS – a1 o šířce 500m – byl stabilizován již v základním ÚPnSÚ Řehlovice
 • zpřesnění koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 v trase od hranice SRN/ČR do Prahy; koridor je sledován jako územní rezerva VRT - VR1 o šířce 600 m, do řešených území nezasahuje

Priority územního plánování ústeckého kraje pro zajištění udržitelnosti rozvoje území, které se přímo dotýkají řešených území změnou č. 4 ÚPnSÚ :

 • chránit nezastupitelné přírodní a krajinné hodnoty území
 • územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí provázat s ochranou těchto hodnot
 • dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot

a jsou úzce provázány s úkoly, stanovenými ZÚR jak pro rozvojovou oblast OB6, tak i v úkolech pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, kde jsou rozvinuty a zpřesněny. Návrh řešení tyto priority respektuje.

Z úkolů pro územní plánování, stanovených pro rozvojovou oblast OB6 v PÚR 2008 a zpřesněných v ZÚR a týkajících se řešených území změny č. 4 ÚPnSÚ jsou nejdůležitější:

 • chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické znaky rozvojové oblasti
 • podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálu a ploch typu brownfield
 • řešit územní souvislosti výstavby nedokončeného úseku dálnice D8

Z úkolů pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území stanovených ZÚR ÚK, vyplývá pro řešená území změnou č.4 ÚPnSÚ :

 • respektovat rozsah rozvojových oblastí a rozvojových os
 • považovat ochranu, kultivaci a rozvíjení všech těchto hodnot za prvořadý veřejný zájem
 • zachovávat a rozvíjet jedinečnost kulturní krajiny, minimalizovat zábory zemědělské půdy
 • skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí
 • podporovat dotvoření ucelených dopravních systémů (dálnice D8)
 • respektovat záměr na průtah vysokorychlostní trati VRT

Návrh svým řešením tyto úkoly zohledňuje tím, že respektuje trasu a koridor dálnice D8 v oblasti a lokalizací zastavitelných ploch pro bydlení citlivým způsobem rozšiřuje plochy kvalitního venkovského bydlení v Dubicích, Řehlovicích a Stadicích a podporuje tak i neustále se zvyšující zájem o bydlení v kvalitním prostředí tohoto území.

Zanedbané areály nebo plochy typu brownfield se v obci nenacházejí. Jediná plocha výrobně technického území v Řehlovicích byla řešena už v základním ÚPnSÚ, plocha bývalého areálu státního statku v Dubicích je postupně revitalizována.

Z hlediska minimalizace záboru ZPF je třeba konstatovat, že území jednotlivých sídelních částí obce Řehlovice je poměrně kompaktní a sídla jsou obklopena kvalitní zemědělskou půdou. Nevyskytují se zde takřka žádné vhodné volné plochy pro výstavbu, asanaci nebo přestavbu. Plochy navržené v územním plánu a jeho změnách jsou již buď zastavěné, zakoupené pro výstavbu RD nebo se nacházejí ve vlastnictví soukromých osob, které je využívají jako zahrady. Každý výhledový rozvoj tedy je a i nadále bude podmíněn záborem ZPF. Návrhem změny č. 4 jsou nové plochy ve většině případů lokalizovány přímo v návaznosti na současně zastavěná území jednotlivých sídel, která rozšiřují minimálním způsobem a žádným způsobem nenarušují přírodní a kulturní hodnoty území.
Prvky ÚSES jsou v souladu s nadřazenou ÚPD, do rozvojových ploch nezasahují a návrhem nejsou ovlivňovány.

Obec je zařazena do krajinných celků KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a) a KC České středohoří – Milešovské středohoří (6a).

Naplňování cílových charakteristik krajiny je zaměřeno především na:

 • dosažení naplňování cílových charakteristik krajiny (tj. zachování krajiny vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot a venkovské krajiny se zachovanými a rozvíjenými typickými znaky) cestou podpory trvale udržitelných forem zemědělství i proto, že tato forma zahrnuje v rámci vlastních činností i péči o krajinu; vzhledem k tomu, že řešené území je i součástí CHKO, jsou potřebné kroky k dosahování těchto cílů určeny především zákonem a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast
 • usměrnění užíváni území a územního rozvoje s ohledem na respektování veřejného zájmu, kterým je ochrana přírody a krajiny
 • stabilizaci obyvatelstva ve stávajících sídlech podporou místních aktivit, včetně cestovního ruchu a rekreace

Tyto základní dílčí kroky, týkající se řešeného území změnou č. 4 jsou respektovány a návrhem jednotlivých funkčních ploch i jejich lokalizací i částečně naplňovány. To proto, že předměty řešení (kromě zemědělského skladového areálu a areálu hasičské zbrojnice většinou rozlohou malé lokality pro bydlení venkovského typu) i jejich lokalizace v současně zastavěném území nebo v jeho přímé návaznosti u jednotlivých sídelních lokalit (Brozánky, Dubice, Řehlovice a Stadice) jsou pouze marginální záležitostí, kterou zásadní úkoly ZUR ÚK nelze řešit, nemá na ně žádný podstatný vliv.

Kromě toho ZUR ještě uvádějí KC Severočeské nížiny a pánve (13) a KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14), ty však dořešeného území nezasahují.

Uspořádání krajiny není v dané rozvojové oblasti návrhem řešení změny č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice narušeno a je v souladu jak s požadavky PÚR 2008, tak i s úkoly stanovenými v ZÚR ÚK.

Z úkolů pro územní plánování, stanovených ZÚR ÚK pro obec Řehlovice, dále vyplývá nutnost respektovat:

CHKO České středohoří - krajinný celek Milešovské a Verneřické středohoří (5a)
CHKO České středohoří - krajinný celek Milešovské středohoří (6a)
NRBK K9 a K10
RBC 1278 - Dubický vrch, Výsluní
RBC 1314 - Kubačka
RBC 1315 - Stadické srázy, Široký kámen
RBC 1342 - Hradiště
RBK 565 - Bílina u Rtyně - Hradiště
RBK 566 - Hradiště – Stadické srázy, Široký kámen
RBK 568 - Kateřina, Modlanské rybníky - Hradiště

 • Všechny prvky ÚSES jsou v souladu s nadřazenou ÚPD. Leží v dostatečné vzdálenosti od jednotlivých navrhovaných lokalit, nezasahují tedy do nich a řešení nijak neovlivňují.
 • Řešenému území – lokalitě Z 12 - nejbližší funkční biokoridor RBK 566 „Hradiště – Stadické srázy, Široký kámen“ byl již zpřesněn v původním ÚPnSÚ a proto ani zde nedochází ke střetu.
 • Žádné jiné požadavky z nadřazené ÚPD – ZÚR ÚK pro řešené území nevyplývají.

Všechny priority vyplývající z „Politiky územního rozvoje České republiky 2008“ – a územně plánovací dokumentace vydané krajem – ZÚR ÚK, jsou v návrhu změny č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice respektovány. V řešeném území nebyly s ohledem na rozsah změny zjištěny žádné vzájemné střety v území a ani střety s požadavky a podmínkami PÚR 2008 ani ZÚR ÚK, které bylo nutno v rámci této změny územního plánu řešit.

 • Pro řešení nevyplývají ani žádné požadavky z Programu rozvoje Ústeckého kraje nebo z rozvojových podkladů obce Řehlovice a z Programu obnovy venkova. Navržená změna nemá vliv na koncepci využívání sousedního území ani nadřazené systémy (infrastruktury, ÚSES).

Využívání území řešením dle změny č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice je tedy z hlediska širších vztahů v území plně v souladu se základní ÚPD, požadavky PÚR 2008, ÚAP ORP, ÚAP ÚK a ZÚR Ústeckého kraje.

Do žádné ze zastavitelných ploch řešených změnou č. 4 ÚPnSÚ nezasahuje aktivní zóna řeky Bíliny, ani zátopa 100 leté vody. Existující potencionální sesuvy zjištěné na řešeném území jsou v ÚPD zakresleny a požadavky vyplývající z jejich existence či požadavky na opatření v zastavitelném území, jsou uvedeny v textové části ÚPD a jsou specifikovány v „opatření obecné povahy“.

Zpracování dopravní, vodohospodářské, energetické a spojové části územního plánu vychází ze schválených 2 ZD ÚP VÚC SHP, územního plánu obce zpracovaného v roce 2000 včetně následných změn územního plánu a není s těmito dokumenty v rozporu.

Dopravní řešení navrhovaná změnou č. 4 ÚPnSÚ nebude mít zásadní vliv na koncepce rozvoje dopravy sousedních sídel, vyplývajících z jejich platných či rozpracovaných územně plánovacích dokumentací a je s nimi v souladu. Obsluha jednotlivých územních lokalit je založena na existenci silničních tahů druhé třídy a třetí třídy a na komunikacích místního významu s přímým kontaktem na konkrétní objekty.

Rovněž navržená řešení v oblasti energetiky nejsou v rozporu s územní energetickou koncepcí kraje. Řešení je v souladu s PÚR ČR z roku 2008, kde nejsou uloženy pro oblast energetiky a spojů žádné úkoly. Rozpracované a v současné době projednávané „Zásady územního rozvoje ÚK“ rovněž neukládají žádné konkrétní úkoly k řešení.

Zásady řešení odkanalizování navrhovaných lokalit a jejich zásobování pitnou vodou navazují na navrženou koncepci. Navrhované vodohospodářské řešení je plně v souladu s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ (PRVKUK).

Ve vztahu k dosud platnému územnímu plánu sídelního útvaru Řehlovice z roku 2001 a jeho změnám je změnou č. 4 ÚPnSÚ navrženo rozšíření zastavitelného území o plochy pro bydlení venkovského typu, plochy pro občanskou vybavenost a zemědělský skladový areál a jejich obsluhy technickou a dopravní infrastrukturou. Z urbanistického hlediska tak návrh navazuje na záměry a cíle obsažené ve stávající dokumentaci.

 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Obec Řehlovice patří mezi významná venkovská osídlení v jižní části okresu Ústí nad Labem, mezi dvěma význačnými regionálními městskými aglomeracemi, statutárním městem Ústí nad Labem a městem Teplice.

Ve funkční urbanistické struktuře Ústecka a Chráněné krajinné oblasti České středohoří je území obce Řehlovice zázemím ústecké aglomerace s přirozeným spádem do Ústí n. L. a do Teplic. Má vynikající krajinné a přírodní podmínky pro rekreační využívání především obyvatelstvem města Ústí nad Labem a jeho okolí. Navrhovaná změna č. 4 ÚPnSÚ na významu obce Řehlovice nic nemění.

Z hlediska rozvoje obce nebude mít návrh změny č. 4 ÚPnSÚ zásadní vliv. Vychází ze zásad funkční a prostorové organizace území stanovených v platném územním plánu. V Dubicích, Řehlovicích a Stadicích jsou navrhovány plochy pro bydlení v rodinných domech. V Řehlovicích je vymezena plocha pro občanskou vybavenost – hasičskou zbrojnici a v sídelní lokalitě Brozánky pak plocha pro zemědělský areál - sklady. V Řehlovicích a Stadicích jsou pak navrhovány plochy veřejných prostranství (veřejně prospěšná opatření).

Zastavěné území je změnou rozšiřováno citlivým způsobem. Jednotlivé navrhované plochy jsou vymezeny buď v rámci současně zastavěného území, nebo na něj přímo navazují. S ohledem na své převážné zaměření - bydlení venkovského typu - neohrozí základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ani nemá negativní dopad na ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Návrhem je podporován i obecně neustále rostoucí zájem o trvalé bydlení ve venkovském území. Další rozvoj je však závislý především na nabídce pracovních příležitostí. Ta v souvislosti s  vybudováním zemědělského skladového areálu, hasičské zbrojnice a i s ohledem na neustále odkládanou dostavbu dálnice D8 určitě částečně vzroste a spolu s realizací výstavby na navrhovaných plochách pro bydlení se zlepší i celkové sociální aspekty osídlení.

Základní koncepce rozvoje obce je dána především potřebami rozvoje obytných ploch v kontextu s existujícími hodnotami správního území. Za nejdůležitější lze považovat hodnoty přírodní a krajinářské.

Návrh změny v souladu s urbanistickou koncepcí územního plánu počítá s rozšířením ploch pro bydlení venkovského typu o zastavitelné plochy s označením Z15, Z16a, Z18 a Z19 v Dubicích, plochy Z36 a Z38 v Řehlovicích a plochy Z12 v severní části Stadic a Z15 v západní části k.ú. Stadice. Navrhované plochy jsou vymezeny převážně mimo zastavěné území, na které však přímo navazují.

Plocha určená pro hasičskou zbrojnici (Z37) je vymezena na severovýchodním okraji Řehlovic, plocha pro zemědělský areál skladů (Z7) pak na východním okraji sídelní lokality Brozánky.

Umístění všech navrhovaných lokalit respektuje cenné prostředí zón CHKO České středohoří, které tvoří vnější rámec osídlení i stávající koncepci technické infrastruktury a dopravy.

Řešení změny č.4 ÚPnSÚ Řehlovice vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – přírody, vody, zeleně a ovzduší.

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Návrh změny č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice je v plném rozsahu zpracován v souladu s příslušnými podmínkami stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, a vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
V rámci společného jednání podle §50 stavebního zákona byly uplatněny některé připomínky, které byly zapracovány do návrhu řešení a jejich akceptování nevyžadovalo řešení formou rozporů, viz vyhodnocení dle §53 odst.(4) zákona.

Posouzení návrhy změny č.4 ÚPnSÚ Řehlovice Krajským úřadem, odborem ÚPS Ústí n.L. podle §51 zákona, bylo vydáno dne 30.5.2012 pod č.j. 162/UPS/2010, JID : 72490/20/KUUK a požadavky tohoto orgánu byly do návrhu zapracovány.

Projednání návrhu změny č.4 ÚPnSÚ Řehlovice podle §52 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, se uskutečnilo dne 17.7.2012 s tím, že relevantní připomínky a námitky byly akceptovány a zapracovány do návrhu řešení.

 

6. Vyhodnocení splnění zadání
Na základě požadavku na rozšíření zastavitelného území obce Řehlovice v některých jejích sídelních lokalitách, rozhodlo Zastupitelstvo obce o pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Řehlovice svým usnesením č. 10/14/09 ze dne 15.6.2009.

Konečný návrh zadání změny č. 4 ÚPnSÚ byl po veřejném projednání schvá-len Zastupitelstvem obce Řehlovice dne 20.9.2010, usnesením č. 12/20/10.

Označení lokalit (Z7 v Brozánkách, Z15, Z16, Z18 a Z19 v Dubicích, Z36, Z37, Z38, Z39 a Z40 v Řehlovicích a Z12, Z13, Z14 a Z15 ve Stadicích) navazuje na číslování lokalit v jednotlivých sídelních částech obce v základním ÚPnSÚ Řehlovice a jeho změnách č. 1, 2 a 3.

Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru obce Řehlovice byla zpracována v souladu se zadáním, které bylo splněno ve všech bodech. Z důvodů značné kumulace tras inženýrských sítí (vedení VN, vodovod) a jejich ochranných pásem v jižní části lokality Z16 v Dubicích byla lokalita rozdělena na část určenou pro bydlení venkovského typu - Z16a a část pro veřejné prostranství – Z16b.

Na základě posouzení jednotlivých, v zadání navrhovaných lokalit a po projednání s pořizovatelem a zástupci obce, resp. po projednání s dotčenými orgány státní správy, byla z návrhu řešení vyřazena:

 • lokalita Z1 v k.ú. Lochočice a
 • lokalita Z17 (p.p.č.475/161) v Dubicích, která je součástí návrhu pásu ochranné zeleně vymezené ve schváleném ÚPnSÚ.

a naopak rozšířena

 • lokalita Z12 pro bytovou výstavbu ve Stadicích o plochu p.p.č. 1306/5. Důvodem pro rozšíření je vyloučení problémů s obhospodařovatelností této úzké enklávy zemědělské půdy.

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Oproti platnému ÚPnSÚ nedochází ke změně. Ve funkční struktuře Ústecka a Chráněné krajinné oblasti České středohoří je území obce Řehlovice územím s přirozeným spádem do Ústí nad Labem. Obec patří mezi významná venkovská osídlení v jižní části okresu Ústí nad Labem, mezi dvěma významnými regionálními městskými aglomeracemi, statutárním městem Ústí nad Labem a městem Teplice.

Svojí velikostí katastrálního území a současným počtem obyvatel patří mezi větší venkovské obce v daném území. Z hlediska polohy v sídelním systému je významná blízkost nejen měst Ústí nad Labem a Teplice, ale také bezprostřední vazba na města Chabařovice a Trmice. Do těchto měst je proto silně směřována dojížďka za prací, současně jsou těmito městy poskytovány služby vyššího typu (obchod, školství, zdravotnictví aj.) a kulturní či sportovní zařízení vyšší občanské vybavenosti.

Navrhovaná změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru nemění nic na současném vztahu obce s těmito aglomeracemi.

Obec i většina jejích sídelních částí ležících v atraktivní krajině CHKO České středohoří, mají venkovský charakter a spolu se svým okolím s vysokými krajinářskými hodnotami jsou poměrně intenzivně využívaným rekreačním zázemím nejen obyvatel Ústí nad Labem. Dominantní funkcí obce a jejích sídelních částí je a i nadále bude bydlení, dominantní hospodářskou funkcí administrativního území obce pak zemědělská výroba.

V návaznosti na ustanovení §55, odst. 3 stavebního zákona o vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch lze konstatovat, že současně zastavěné území jednotlivých sídelních částí obce Řehlovice je poměrně kompaktní a nevyskytují se zde takřka žádné vhodné volné plochy pro zástavbu rodinnými domy, právě tak jako plochy, které by vyžadovaly asanaci nebo přestavbu. Plochy navržené v územním plánu a jeho změnách jsou již buď zastavěné nebo zakoupené pro výstavbu RD soukromými vlastníky. Každý výhledový rozvoj tedy je a i nadále bude podmíněn záborem ZPF. U nově navrhovaných ploch ve změně č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice se jedná o požadavky oprávněných vlastníků pozemků v návaznosti na zastavěné území, kteří výstavbou RD stávající zástavbu obce doplní.

Návrh změny č. 4 ÚPnSÚ v souladu s urbanistickou koncepcí platného územního plánu počítá především s rozšířením ploch pro bydlení o zastavitelné plochy pro bydlení venkovského typu v Dubicích, Řehlovicích a ve Stadicích.

Pro novou bytovou výstavbu byly v Dubicích vybrány lokality – Z15, Z16, Z18 a Z19. Lokalita Z15 (p.p.č.480/2, 475/177) leží v severozápadní části sídla. Má rozlohu 0,2244 ha (orná půda, ost. plochy) a návrh na ní předpokládá umístění 2 rodinných domů. Dopravně je přístupná nově navrhovanou komunikací zaústěnou do křižovatky silnic III/25834 a III/25839.

Lokalita Z16 (p.p.č. 67/1, -/39, -/40, -/43, -/43, -/44 a -/45) leží ve východní části Dubic. Návrhem je rozdělena je rozdělena na dvě části. Část pro bytovou výstavbu Z16a má rozlohu 2,9042 ha (orná půda) předpokládá umístění cca 30 rodinných domů. Plocha veřejného prostranství – zeleň Z16b o rozloze 0,3177 ha (ttp, zahr., ostatní plochy) tvoří jižní část řešené lokality. Důvodem rozdělení je značná kumulace tras inženýrských sítí (vedení VN, vodovod) a jejich ochranných pásem právě v této části území.

Vzhledem k velkému počtu nových rodinných domů, které mají být v lokalitě realizovány, je pro potřeby rozhodování u této lokality bezpodmínečně nutné zpracovat územní studii, která prověří a posoudí možné urbanistické uspořádání této lokality, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury. Tato změna tedy neřeší uspořádání infrastruktury uvnitř této rozlehlé plochy, ale pouze navrhuje způsob dopravního napojení a napojení lokality na inženýrské sítě.

Další dvě lokality Z18 a Z19 jsou vymezeny v jižní části zastavěného území obce, na které přímo navazují. Obě lokality jsou zpřístupněny nově navrženými místními komunikacemi napojenými na stávající místní komunikaci a zpevněnou plochu parkoviště u kempu.

Lokalita Z18 (p.p.č.304/1, 305) o rozloze 0,1607 ha (ttp, orná) umožňuje umístění 1 rodinného domu, lokalita Z19 (p.p.č.312) v přímém sousedství má rozlohu 0,1905 ha (orná) je určena rovněž pro 1 rodinný dům.

V Řehlovicích jsou návrhem pro bydlení vymezeny 2 plochy – lokality Z36 a Z38. Lokalita Z36 (p.p.č.79/2, -/3 a -/4), leží v severní části obce. Návrh předpokládá umístění 4 nových rodinných domů. Lokalita o rozloze 0,7493 ha (ttp) bude zpřístupněna nově navrženou místní komunikací, která je obousměrná, slepá a je ukončená obratištěm. Je napojena na silnici třetí třídy III/25828a.

Lokalita Z38 (p.p.č.108, 109/1, -/2) má plošnou velikost 0,5361 ha (zahrada, ost. plochy) a návrh na ni umisťuje 2 rodinné domy. Je vymezena v jihovýchodní části Řehlovic a přímo navazuje na zastavěné území (částečně do něj i zasahuje). Dopravně je lokalita přístupná přímými sjezdy ze silnice třetí třídy III/25828 a ze stávající místní komunikace. Lokalita leží v ochranném pásmu hřbitova.

Ve Stadicích pak jsou pro bytovou výstavbu vymezeny lokality Z12 a Z15.
Lokalita Z12 (p.p.č.1304/4, 1305/4, -/5, 1306/5) je vymezena v návaznosti na stávající zástavbu v severní části sídla. Její velikost 0,4022 ha (orná, zahr., ttp) umožňuje výstavbu 1 nového rodinného domu, i když v budoucnosti by vzhledem k velikosti lokality bylo možno zastavění rozšířit. Dopravně bude lokalita napojena na stávající místní komunikaci bezproblémové je i napojení technické infrastruktury – sítí. Lokalita leží v oblasti stabilizovaného sesuvného území 927 Stadice. I když se jedná o stabilizované sesuvné území, k realizaci objektu bude nutné vyjádření geologa, který stanoví podmínky výstavby.

Lokalita Z15 (p.p.č.163/2) má plošnou velikost 0,1779 ha (zahrada) a návrh na ni umisťuje rovněž 1 rodinný dům. Je vymezena v západní části katastrálního území Stadic a přímo navazuje na zastavěné území Řehlovic. Dopravně je přístupná přímým sjezdem ze stávající místní komunikace.

Kromě ploch pro bydlení počítá návrh změny č. 4 v Řehlovicích v souladu s urbanistickou koncepcí platného územního plánu i s rozšířením ploch pro občanskou vybavenost – hasičskou zbrojnici. Lokalita s označením Z37 (p.p.č.93/3) o velikosti 0,4134 ha (orná půda) je vymezena v severovýchodní části obce. Zastavitelnost této lokality je omezena existující trasou kanalizace a venkovního vedení VN s jeho ochranným pásmem, které tuto plochu protínají. Dopravně je lokalita přístupná přímým sjezdem z průtahu silnice II třídy II/258.

Na východním okraji Brozánek je vymezena lokalita Z7 (p.p.č. 1119/1) o rozloze 0,9123 ha (orná půda) pro zemědělský areál – sklady. Lokalita je svým umístěním u průtahu silnice II/258 velmi dobře dopravně přístupná. Také zastavitelnost této plochy je omezena – jednak venkovním vedením VN, jednak trasou vodovodního přivaděče pro Teplice a jejich ochrannými pásmy.

Plochy veřejných prostranství - zeleně, lokalizovaných převážně v rámci zastavěných území jednotlivých sídelních částí – Z13 (p.p.č.943) o velikosti 0,0514 ha (ttp) ve Stadicích, Z39 (p.p.č. 526/1) o rozloze 0,0135 ha a Z40 (p.p.č. 23/1, 594/4) o velikosti 0,2200 ha (orná půda) v Řehlovicích jsou v návrhu vymezeny jako veřejně prospěšná opatření z důvodů vytvoření podmínek pro nezbytný přístup a využívání pozemků.
V řešeném území nejsou žádné nemovité kulturní památky, ani jejich ochranná pásma, historická struktura sídla není návrhem řešení změny č. 4 ÚPnSÚ dotčena. Všechny řešené lokality v k.ú. Stadice leží ve vnitřním ochranném pásmu NKP Královské pole Přemysla Oráče - lokalita Z12 však jen částečně, její větší část leží ve vnějším ochranném pásmu NKP.

Do navrhovaných lokalit Z36, Z37 a Z38 v Řehlovicích částečně zasahuje archeologicky chráněné území.

Z průzkumu radonového rizika z prosince 1993, provedeného firmou Sdružení DS Nové Město na Moravě vyplývá, že v území převažuje radonové riziko střední, s možným výskytem vysokého rizika. Při přípravě realizace jakékoliv výstavby je nutno vyžadovat podrobnější radonový průzkum.

I když jsou nově navrhované plochy vymezeny většinou mimo zastavěné území jednotlivých sídelních lokalit, přímo však na něj navazují a udržují celkovou kompaktnost zastavěného území. Nejsou v přímém konfliktu s cenným přírodním prostředím, nenarušují historickou strukturu sídel a jsou relativně dobře dopravně napojitelné ze silnic nebo místních komunikací procházející podél nich.

Předpokládanou formou zástavby na navrhovaných lokalitách určených pro bydlení jsou rodinné domy, jejichž parametry by měly vycházet ze stávajícího charakteru a měřítka objektů sousedních s ohledem na stávající přírodní a krajinářské hodnoty CHKO a zásady činnosti a hospodaření v jejích zónách.

 

Stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití ploch
Stávající funkční struktura SZÚ obce a jejich částí zůstane zachována. Změnou č. 4 územního plánu sídelního útvaru jsou pouze definovány podmínky využití navrhovaných funkčních ploch.

Charakteristika:
PLOCHY BYDLENÍ
b y d l e n í v e n k o v s k é - BV
f u n k č n í v y u ž i t í


přípustné

 • rodinné bydlení v izolovaných, max. jednopodlažních objektech s obytným podkrovím, s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva
 • stavby s funkcí doplňkovou pro činnosti pěstitelské a chovatelské
 • pobytová rekreace v chalupách
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • odstavná stání a parkoviště sloužící funkční potřebě území
 • příslušné komunikace motorové, pěší a cyklistické
 • zeleň liniová a plošná

podmínečně přípustné (ojedinělý výskyt, malý plošný rozsah)

 • drobné podnikání v provozovnách, bez podstatných negativních vlivů na okolí, které nelze uskutečnit v rámci rodinného domu
 • zařízení pro turistickou rekreaci
 • zahradnictví

nepřípustné

 • vše ostatní

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
z e m ě d ě l s k ý a r e á l - s k l a d y - Z-skl
f u n k č n í v y u ž i t í


přípustné

 • sklady a skladové plochy
 • zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
 • administrativa a správa
 • příslušné komunikace, odstavná stání sloužící funkční potřebě území
 • zeleň nízká, středně vysoká i vysoká – domácí druhy dřevin

podmínečně přípustné (ojedinělý výskyt, malý plošný rozsah)

 • byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny

nepřípustné

 • vše ostatní

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
h a s i č s k á z b r o j n i c e - OV-hzbr
f u n k č n í v y u ž i t í


přípustné

 • objekty zbrojnice včetně zařízení sloužících provozu
 • příslušné komunikace
 • odstavná stání sloužící funkční potřebě území
 • nezbytné technické vybavení, související s provozem
 • zeleň nízká, středně vysoká i vysoká – domácí druhy dřevin

nepřípustné

 • vše ostatní

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
z e l e ň - VPr-z
f u n k č n í v y u ž i t í

přípustné

 • travní porost, parkové úpravy ploch
 • zeleň nízká, středně vysoká – domácí druhy dřevin
 • plochy umožňující přístup k sousedním pozemkům

nepřípustné

 • vše ostatní

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
p ř í s t u p o v é m í s t n í k o m u n i k a c e
f u n k č n í v y u ž i t í


přípustné

 • komunikace pro provoz individuální automobilové dopravy a pro dopravní obsluhu

nepřípustné

 • vše ostatní

 

PROSTOROVÉ REGULATIVY

 • hranice zastavitelných území
 • novými stavbami a změnami nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby
 • nová zástavba musí objemově i materiálově korespondovat s přilehlými objekty, určujícími charakter místa

 

PŘÍRODNÍ HODNOTY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní změny č. 4 ÚPnSÚ se z části nacházejí ve III. a IV. zóně ochrany.
Dotčené zóny CHKO ČS jsou v návrhu plně respektovány. Jinak se v lokalitách řešených změnou č. 4 ÚPnSÚ nenacházejí žádné krajinné prvky vyžadující ochrany ve smyslu zákona.

Územní systém ekologické stability vymezený a schválený v závazné části územního plánu obce Řehlovice a jeho změnách je plně respektován a není navrhovanými změnami dotčen. Všechny lokality v Dubicích, řešené v rámci návrhu změny, č. 4 leží v ochranném pásmu jak NRBK K9, tak i NRBK K10, lokality Z16, Z18 a Z19 leží v těsné blízkosti RBC 1278 „Dubické kopce“, nijak však do něj nezasahují. Jiné prvky ÚSES se v blízkosti navrhovaných ploch nevyskytují.

 

DOPRAVA
Obec Řehlovice patří do skupiny sídel, které jsou obsluhovány dopravními trasami regionálního a nižšího významu a které mají zprostředkovaný kontakt na nadřazené dopravní tahy silniční nebo železniční sítě. Řehlovice mají přímou vazbu na dálnici D8 a silniční tah R63 (dříve I/63).

Veškeré další komunikační tahy vnějšího dopravního systému, které jsou reprezentovány silnicemi třetí třídy, mají na území sídla obslužnou resp. přístupovou funkci a v jeho zájmovém prostoru jsou stabilizovány. V návrhu 4. změny ÚPnSÚ Řehlovice nevyžadují jejich trasy žádné změny.

Železniční doprava je v řešeném prostoru a nejbližším zájmovém území obce zastoupena tratí č. 131, vedenou z Ústí nad Labem do Bíliny. Není v území konfliktní a v návrhu 4. změny územního plánu obce se nedotýká.

Západním okrajem katastru obce je veden koridor vysokorychlostní dopravy VR1 v trase od hranice SRN/ČR do Prahy; koridor je sledován jako územní rezerva VRT - VR1 o šířce 600 m. Do řešeného území nezasahuje.

Lze konstatovat, že základní systém vnějších silničních tahů, místních komunikací a železničních tratí zůstane v rámci návrhu změny č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice pro další časový horizont nezměněn a bude zachován.

Silniční síť
Návrh silniční sítě zůstává zachován a je v souladu s původním schváleným územním plánem. Změna č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice se uspořádání silniční sítě netýká.
 

Síť místních komunikací
 

Ř e h l o v i c e

 • Přístupová místní komunikace k lokalitě Z36, napojená na silnici třetí třídy III/25828a.
 • Místní komunikace funkční skupiny „C“ je obousměrná, slepá a je ukončená obratištěm. Je napojena na silnici třetí třídy. Část lokality leží v ochranném pásmu dráhy.
 • Přímé vjezdy k lokalitě Z38 z průtahu silnice III/25828 a ze stávající místní komunikace.

Vjezdy do lokality jsou navrženy přímo ze silnice třetí třídy a ze stávající místní komunikace.

 • Přímý vjezd k lokalitě Z37 z průtahu silnice II/258.

Vjezd je napojen na vnějším oblouku průtahu silnice třetí třídy.


B r o z á n k y

 • Přímý vjezd k lokalitě Z7 z průtahu silnice II/258.

Vjezd do lokality je navržen při jejím východním okraji na vzdálenější straně od zástavby části obce Brozánky.
 

D u b i c e

 • Přístupová místní komunikace k lokalitě Z15, napojená do křižovatky silnic třetí třídy III/25834 a III/25839.

Vjezd je napojen do křižovatky dvou silnic třetí třídy. Příjezd je veden přes pozemek, který není součástí lokality Z15, má však shodného majitele.

 • Přístupová místní komunikace s vjezdem k lokalitě Z18.

Místní komunikace je navržena v trase stávající cesty a je zpevněná až ke vjezdu na pozemek lokality Z18. MK spadá do funkční skupiny „C“.

 • Přímý vjezd k lokalitě Z19.

Vjezd je napojen na stávající místní komunikaci a zpevněnou plochu parkoviště u kempu. Příjezd je veden přes pozemek, který není součástí lokality Z19, má však shodného majitele.

 • Přístupová místní komunikace k lokalitě Z16a, napojená ze stávající místní komunikace.

Místní komunikace je napojena na stávající cestu. MK spadá do funkční skupiny „C“. Podrobné dopravní řešení bude předmětem a součástí územní studie, kterou je nezbytné pro tuto rozsáhlou lokalitu pořídit.

 • Komunikace funkční skupiny D2 – pěší trasa, napojená na průtah silnice III/24726.

Trasa je navržena v místě proluky v zástavbě obce, S ohledem na omezené šířkové parametry má funkci pěší trasy k lokalitě Z16a s případným průjezdem vozidel záchranné služby, hasičů apod.
 

S t a d i c e

 • Přímý vjezd k lokalitě Z12 z místní komunikace.
 • Vjezd do lokality je napojen na stávající místní komunikaci a je veden přes další pozemek, který není součástí dané lokality.
 • Obratiště na slepé místní komunikaci, zpřístupňující lokalitu Z14.
 • Obratiště je navrženo na místní komunikaci, která byla v původním územním plánu navržena k rozšíření. Záměr na úpravu profilu komunikace z původního územního plánu zůstává v platnosti.
 • Přímý vjezd k lokalitě Z15 z místní komunikace.
 • Vjezd do lokality je napojen na stávající místní komunikaci.

 

Železniční síť
Železniční síť je v řešeném a nejbližším zájmovém území obce zastoupena tratí č. 131 vedenou z Ústí nad Labem do Bíliny. Ochranné pásmo trati zasahuje pouze do lokality Z36. Železniční trať není v území konfliktní a v návrhu 4. změny územního plánu obce se nemění.

Limity využití území

 • Ochranné pásmo silnic druhé a třetí třídy (15m od osy komunikace) částečně zasahuje do lokality Z7 v Brozánkách a lokalit Z37 a Z38 v Řehlovicích.
 • Ochranné pásmo železnice (60m od osy krajní koleje) – zasahuje částečně lokalitu Z37 v Řehlovicích.
 • Ochranné pásmo VRT (2000m) zasahuje lokalitu Z7 v Brozánkách.


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Zásady řešení odtokových poměrů, zásobování pitnou vodou i odkanalizování nově navrhovaných lokalit, zařazených do změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru navazují na původní koncepci vodohospodářského řešení navrženou ve stávajícím platném územním plánu.

POTŘEBA PITNÉ VODY PRO ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Požadované potřeby pitné vody budou kryty ze stávajících a navrhovaných rozvodů. Stávající kapacity vodních zdrojů a vodojemů tyto potřeby plně pokrývají. Napojení jednotlivých ploch bude provedeno prodloužením nebo přípojkami na veřejné řady.
 

B r o z á n k y
LOKALITA Z 7 – zemědělský areál - sklady
Odtokové poměry.

 • Plocha je mimo možný dosah záplav 100 leté vody řeky Bíliny. Dešťové vody budou jímány a využity pro účely v areálu, případně budou odvedeny do Bíliny.

Zásobování pitnou vodou.

 • Zásobování areálu vodou bude řešeno vodovodní přípojkou napojenou na řad v přilehlé komunikaci.
 • Plochou lokality prochází vodovodní přivaděč pro Teplice. Při řešení areálu bude nutno jeho trasu včetně ochranného pásma respektovat.

Odkanalizování

 • Odkanalizování areálu bude řešeno soustřeďováním odpadních vod v nepropustné jímce (žumpě) a jejich vyvážením k likvidaci na ČOV.

 

D u b i c e
LOKALITA Z 15 – venkovské bydlení (2RD)
Odtokové poměry

 • Lokalita je mimo dosah záplav. Dešťové vody z objektů a zpevněných ploch je navrženo zachytávat do dešťových nádrží a likvidovat je na pozemku RD (závsak, zálivka, bazén).

Zásobování pitnou vodou

 • Pro zásobování lokality vodou je navržen nový řad napojený na stávající řad v přilehlé ulici. Jednotlivé stavební parcely budou napojeny samostatnými přípojkami.

Odkanalizování

 • Odpadní vody z objektů budou soustřeďovány v nepropustných jímkách (žumpách) a vyváženy k likvidaci na ČOV. V rámci budování kanalizace navržené v ÚPnSÚ bude vybudována i stoka pro odkanalizování lokality. Objekty budou na tuto stoku připojeny.

LOKALITA Z 16a – venkovské bydlení (30RD)
Vzhledem k velkému počtu nových rodinných domů, které mají být v lokalitě realizovány, je bezpodmínečně nutné zpracovat územní studii, která prověří a posoudí možné urbanistické uspořádání této lokality, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury.

Tato změna tedy neřeší uspořádání infrastruktury uvnitř této plochy, ale navrhuje způsob napojení lokality na inženýrské sítě.

Odtokové poměry

 • Plocha je mimo možný dosah záplav. Dešťové vody z objektů a zpevněných ploch je navrženo zachytávat do dešťových nádrží a likvidovat je na pozemku RD (závsak, zálivka, bazén).

Zásobování pitnou vodou

 • Pro zásobování lokality vodou jsou navrženy nové přívodní řady napojené na stávající řad v přilehlé ulici. Rozvody vody ve vlastní lokalitě budou řešeny v územní studii.

Odkanalizování

 • Odpadní vody z objektů budou soustřeďovány v nepropustných jímkách (žumpách) a vyváženy k likvidaci na ČOV. Případné rozšíření kanalizace navržené (ale zatím nerealizované) ve schváleném územním plánu bude řešeno v územní studii.

 

LOKALITA Z 18 – venkovské bydlení (1RD)
Odtokové poměry

 • Plocha je mimo možný dosah záplav. Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch je navrženo zachytávat do dešťové nádrže a likvidovat je na pozemku RD (závsak, zálivka, bazén).

Zásobování pitnou vodou

 • Pro zásobování lokality vodou je navržen nový řad napojený na stávající řad v ulici vedoucí z Dubic do Dubiček. Stavební parcela bude napojena samostatnou přípojkou.

Odkanalizování

 • Likvidace splaškových vod z objektu bude řešena jejich soustřeďováním v nepropustné jímce (žumpě) a jejich vyvážením k likvidaci na ČOV. Jako alternativu je možno řešit likvidaci OV jejich čištěním v DČOV a vyčištěné vody zasakovat na pozemku, případně využívat k zálivce.

V rámci budování kanalizace navržené v územním plánu bude vybudována i stoka pro odkanalizování lokality a objekt bude na tuto stoku připojen.
 

LOKALITA Z 19 – venkovské bydlení (1RD)
Odtokové poměry

 • Plocha je mimo možný dosah záplav. Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch je navrženo zachytávat do dešťové nádrže a likvidovat je na pozemku RD (závsak, zálivka, bazén).

Zásobování pitnou vodou

 • Pro zásobování lokality vodou je navržen nový řad (společný s lokalitou 18) napojený na stávající řad v komunikaci vedoucí z Dubic do Dubiček. Lokalita bude napojena přípojkou.

Odkanalizování

 • Odpadní vody z objektu budou soustřeďovány v nepropustné jímce (žumpě) a vyváženy k likvidaci na ČOV. V rámci budování kanalizace navržené v územním plánu bude vybudována i stoka (společná s lokalitou 18) pro odkanalizování lokality. Objekt bude na tuto stoku připojen.

 

Ř e h l o v i c e
LOKALITA Z 36 – venkovské bydlení (4RD)
Odtokové poměry

 • Lokalita je mimo možný dosah záplav 100 leté vody řeky Bíliny. Dešťové vody z objektů a zpevněných ploch je možno zachytávat do dešťové nádrže a likvidovat je na pozemku RD (závsak, zálivka, bazén).

Zásobování pitnou vodou

 • Pro zásobování lokality bude vybudován nový řad napojený na stávající v přilehlé komunikaci. Zásobování jednotlivých objektů bude řešeno vodovodními přípojkami napojenými na tento řad.

Odkanalizování

 • Odkanalizování areálu bude řešeno vybudováním nové stoky napojené na stoku v přilehlé komunikaci. Objekty budou napojeny přípojkami na tuto stoku.

 

LOKALITA Z 37 – OV – hasičská zbrojnice
Odtokové poměry

 • Plocha je mimo možný dosah záplav 100 leté vody řeky Bíliny. Dešťová voda z objektů a zpevněných ploch bude jímána na pozemku a využita pro účely areálu.

Zásobování pitnou vodou

 • Zásobování areálu vodou bude řešeno vodovodní přípojkou napojenou na řad v přilehlé komunikaci.

Odkanalizování

 • Přes pozemek prochází stávající kanalizační stoka, na kterou bude možno napojit odkanalizování areálu. Trasu této stoky bude nutno respektovat při návrhu zástavby pozemku.

 

LOKALITA Z 38 – venkovské bydlení (2RD)
Odtokové poměry

 • Plocha je mimo možný dosah záplav. Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch je navrženo zachytávat do dešťové nádrže a likvidovat je na pozemku RD (závsak, zálivka, bazén).

Zásobování pitnou vodou

 • Zásobování jednotlivých objektů bude řešeno vodovodními přípojkami napojenými na řad v přilehlé komunikaci.

Odkanalizování

 • Odkanalizování objektů bude řešeno jejich napojením přípojkami na navrhované prodloužení stoky z předchozí změny územního plánu č. 4. Do jeho vybudování budou splaškové vody soustřeďovány v nepropustné jímce a vyváženy k likvidaci na ČOV.

 

S t a d i c e
LOKALITA Z 12 – venkovské bydlení (1RD)
Odtokové poměry

 • Plocha je mimo možný dosah záplav. Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch je navrženo likvidovat je na pozemku RD jejich následným využitím (závsak, zálivka, bazén).

Zásobování pitnou vodou

 • Zásobování lokality vodou bude řešeno vodovodní přípojkou napojenou na řad v přilehlé komunikaci.

Odkanalizování

 • Odkanalizování lokality je řešeno prodloužením stoky z návrhu schváleného územního plánu. Objekt bude na tuto stoku připojen. Do vybudování kanalizace budou splaškové vody soustřeďovány v nepropustné jímce a vyváženy k likvidaci na ČOV.

 

LOKALITA Z 15 – venkovské bydlení (1RD)
Odtokové poměry

 • Plocha je zcela mimo možný dosah záplav. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku jejich následným využitím (jako užitková voda v RD nebo zálivka) nebo zasakováním.

Zásobování pitnou vodou

 • Zásobování lokality vodou bude řešeno vybudováním nového řadu a vodovodní přípojkou napojenou na tento řad.

Odkanalizování

 • Odkanalizování lokality bude řešeno soustřeďováním odpadních vod v nepropustné jímce (žumpě) a jejich vyvážením k likvidaci na ČOV.

 

Limity využití území
Záplavová území

 • V řešeném území v prostoru Brozánek, Řehlovic a Stadic je stanovena aktivní zóna na řece Bílině. Nově navržené lokality pro zástavbu jsou podle odborného posudku mimo dosah velkých vod.

Ochranná pásma vodohospodářské infrastruktury

 • Ochranná pásma vodovodních řadů – do průměru 500 mm - 1,5 m
 • Ochranné pásmo „Labského vodovodu“ bylo stanoveno správcem na 15 m od osy potrubí na obě strany.
 • U hlavního přivaděče z Velkých Žernosek do Ústí nad Labem a hlavního přivaděče Teplice - Ústí nad Labem vyžaduje SčVaK Ústí nad Labem ochranné pásmo 6m na obě strany od okraje potrubí

Ochrana vodních zdrojů

 • Pramen pozorovací sítě podzemních vod ČHMÚ č. 524 Stadice - Knížecí v k.ú. Stadice. Rozhodnutí vydal OVLHZ NV města Ústí n/Lab. č.j. VLHZ 1824/235/R-11/88/R z 23.1.1988. Stanovené ochranné pásmo je ohraničené kružnicí o poloměru 100 m, vedenou z místa pramene.

Zásady vodního hospodářství

 • Nově navržené lokality budou napojeny na stávající vodovod pro veřejnou potřebu ve smyslu zásad uvedených v návrhu změny ÚPnSÚ.
 • Dešťové vody z RD a přilehlých ploch se navrhuje podchytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích.
 • Likvidace odpadních vod na navržených lokalitách bude řešena individuálně dle rozhodnutí vodoprávního úřadu (shromažďováním do bezodtokových jímek – žump a jejich likvidací na ČOV, nebo čištěním v DČOV.

Odvodnění pozemků – meliorace
 

V řešených lokalitách se nenachází odvodnění pozemků – meliorace.

 

ENERGETIKA

Energetická koncepce všech navržených rozvojových ploch zůstává stejná jako u schváleného územního plánu, tzn., že je založena na dodávkách elektřiny a ekologických paliv nezávislých na síťových systémech. Užití elektřiny pro vytápění bude podmíněno souhlasem distributora elektřiny, který jako jediný v daném čase zná zatížení elektrorozvodů. Budou použity moderní systémy, např. tepelná čerpadla, akumulační či hybridní systémy. Elektrické vytápění nelze chápat jako plošný návrh, vyskytne se víceméně ojediněle.

Objekty, které nebudou vytápěny elektřinou, budou využívat zásadně ekologická paliva nezávislá na energetických sítích (kapalné uhlovodíky, nízkosirnatý lehký topný olej, biomasa ve všech formách). Případné využívání hnědého uhlí bude podmíněno instalací ekologického kotle. Obecní vyhláškou je nutné ošetřit zákaz spalování odpadu.

Sídla Řehlovice a Dubice lze v případě poptávky po zemním plynu plošně plynofikovat. V jejich blízkosti se nachází kapacitní sítě rozvádějící zemní plyn. Poptávka po zemním plynu musí odpovídat ekonomické plynofikaci.

Současná doba a cenové relace umožňují využití sluneční energie pro ohřev užitkové vody v době duben až říjen. Rozptýlená zástavba v celém řešeném území tento typ ohřevu vody umožňuje. Vzniká tak prostor pro úsporu elektrické energie či jiných paliv nezávislých na sítích.

U nově realizovaných staveb s nízkoteplotním elektrickým vytápěcím systémem (tepelná čerpadla) je možné během topného období využívat sluneční energii. Lze tak dosáhnout až 20% úspor paliva.

Rozvody elektřiny
Navržené rozvojové plochy se nachází v blízkosti stávajících distribučních stanic a není tudíž nutné budovat nové trafostanice a přípojky vysokého napětí. Trafostanice budou osazeny transformačními jednotkami vyšší výkonové řady, případně bude provedena jejich rekonstrukce umožňující osazení dvěma transformátory. Sekundární rozvody k jednotlivým objektům budou realizovány jako kabelové.
 

Rozvody plynu
V případě, že dojde k realizaci plošné plynofikace v sídle Dubice a Dubičky tak, jak je navrženo v územním plánu, rozvody elektřiny zůstanou nezměněny. Dojde jen ke snížení zatížení sítě.
 

 

SPOJE
Telekomunikace
Místní telekomunikační síť je po rekonstrukci. Je dostatečně kapacitní i pro výhledový rozvoj sídel, provedena je kabelem uloženým v zemi.

Rozvoj stávající sítě do navržených rozvojových ploch bude řešen jako kabelový, uložený v zemi. Konfigurace rozvoje sítě bude řešena v dalších stupních projektové dokumentace (umístění soustřeďovacích bodů, případně koncentrátorů).

Další telekomunikační možnosti umožňují neustále se rozvíjející sítě mobilních operátorů a síť internetu. V tabulce je uveden počet telefonních přípojek pro jednotlivé rozvojové plochy.

 

Televize a rozhlasový program
Televizní signál veřejně právních stanic je přijímán v řešeném území v dostatečné kvalitě. Přechod na digitální vysílání umožňuje příjem více televizních programů v českém jazyce a další možnosti nabízí satelitní přenos a síť internetu.

Přijímání rozhlasového signálu veřejně právních rozhlasových stanic v pásmech SV, DV a VKV II je v řešeném území rovněž na dobré úrovni.

 

Radioreléové trasy
Přes navrženou rozvojovou plochu Z13 prochází radioreléová trasa a.s. České radiokomunikace Praha. Velká výška RRT nad úrovní terénu a přízemní předpokládaná stavba se nikterak vzájemně neomezí. Přes ostatní rozvojové plochy nepřechází žádná radioreléová trasa provozovaná a.s. České radiokomunikace Praha nebo MV ČR.
 

 

OSTATNÍ
Odpady

Svoz TKO zajišťuje smluvní partner, pro ostatní odpad jsou v obci místa pro  ukládání odpadu podle jeho druhu a zajištěn pravidelný odvoz.

Postup podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
V řešeném území se nachází OP NKP Stadice a zde je nutno postupovat před realizací stavebních prací podle ustanov. §14 odst.(2) zákona a stavebník je povinen si vyžádat k záměru stanovisko OÚP Magistrátu m.Ústí n.L.

Dále se v území nachází výskyt území s archeologickými nálezy v lokalitě Z36, Z37 a Z38 v k.ú. Řehlovice a ve smyslu §22 odst. (2) výše citovaného zákona jsou stavebníci záměr ohlásit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

Ochranné pásmo dráhy (železniční trati)
České dráhy GŘ Praha požadují přizvání ke všem předmětným jednáním a řízením. Upozorňují na ochranu dráhy, včetně nemovitostí v OP dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., o drahách v platném znění a vyhlášky č.177/1995 Sb., v platném znění. Veškerá opatření pro snížení hluku v obytných prostorách hradí stavebník.

SŽDC st.org. Praha požaduje ve vymezených lokalitách v OP dráhy, aby byly začleněny objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného.m Podmínka bude znít, že v územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb.

SŽDC nebude hradit případná protihluková opatření a na případné stížnosti nebude brát zřetel. Tato opatření musí být realizována investory v těchto lokalitách, a to i mimo pozemky železniční tratě (plocha Z36).

 

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ
Veřejně prospěšné stavby nejsou vymezeny

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

V rámci návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Řehlovice jsou jako veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (na tuto plochu se vztahuje i předkupní právo podle §101 stavebního zákona), vymezeny plochy:

veřejné prostranství – zeleň (předkupní právo pro obec Řehlovice)

 • P - vytvoření podmínek pro nezbytný přístup a využívání pozemku

VPO P1 k.ú. Řehlovice, p.p.č. 23/1, 594/4
VPO P2 k.ú. Řehlovice, p.p.č. 562/1
VPO P3 k,ú. Stadice, p.p.č. 943

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Podmínkou pro rozhodování u zastavitelné plochy – lokality Z16a v Dubicích je územní studie, která prověří a posoudí možné urbanistické uspořádání této lokality, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury.

Musí být zpracována, schválena a vložena do evidence územně plánovací činnosti do 2 let od vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Řehlovice.

VYHODNOCENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÉMU V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH (ÚAP)

Z územně analytických podkladů, ani z rozboru udržitelného rozvoje z roku 2008 pro území řešené změnou žádné zvláštní požadavky nevyplývají.

V řešeném území nebyly s ohledem na povahu změny zjištěny žádné vzájemné střety v území ani střety s limity, které by bylo nutné v rámci této změny územního plánu řešit. Limity využití území vycházející ze zpracovaných ÚAP jsou totožné s limity citovanými ve výše uvedeném textu a zakreslenými v grafických přílohách. Všechny návrhy, zakotvené v této změně, mají za cíl v souladu s principy územního plánování podle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území.

 

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nebylo zpracováno. Z hlediska posuzování vlivu na ŽP bylo vydáno samostatné stanovisko ze dne 25.3.2010, č.j. 724/ZPZ/2010/SEA, JID : 53693/2010/KUUK s výsledkem, že změnu č.4 ÚPnSÚ Řehlovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na ŽP.

Všechny návrhy, zakotvené v této změně, mají za cíl v souladu s principy územního plánování podle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území.

 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na země-dělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Pro navrhovanou výstavbu (bydlení venkovské, zemědělský skladový areál, OV – hasičská zbrojnice) byly vybrány plochy v  Řehlovicích, Brozánkách, Dubicích a Stadicích. Navržené plochy přímo navazují na stávající zástavbu, mají dobrou komunikační dostupnost i možnosti napojení na stávající technickou infrastrukturu.

Současně zastavěná území jednotlivých sídelních částí obce Řehlovice je poměrně kompaktní a obklopena kvalitní zemědělskou půdou. Nevyskytují se zde takřka žádné vhodné volné plochy pro výstavbu (především rodinných domů), právě tak jako plochy, které by vyžadovaly asanaci nebo přestavbu. Plochy navržené v územním plánu a jeho změnách jsou již buď zastavěné, zakoupené pro výstavbu RD nebo se nacházejí ve vlastnictví soukromých osob, které je využívají jako zahrady. Každý výhledový rozvoj tedy je a i nadále bude podmíněn záborem ZPF. U nově navrhovaných ploch ve změně č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice se jedná o požadavky oprávněných vlastníků pozemků v návaznosti na zastavěné území, kteří výstavbou RD stávající zástavbu obce doplní.

Poměrná rozlehlost lokality Z16a v Dubicích kromě výše uvedených skutečností vychází i z neustálého zájmu o bydlení v kvalitním venkovském prostředí, zejména v této sídelní lokalitě. Tato plocha pro bydlení venkovského charakteru je lokalizována v přímé návaznosti na zastavěné území v centrální části Dubic. Její umístění v jiné části sídelní lokality by z hlediska záboru ZPF vzhledem ke stejné kvalitě půdy v okolí nepřineslo žádnou kvalitativní změnu.

Umístění zemědělského skladového areálu (lokalita Z7) v Brozánkách v přímé návaznosti na současně zastavěné území sídelní lokality vychází jednak z jeho funkce – sloužit potřebám zemědělské výroby a jednak z důvodů nedostatku jiných vhodnějších ploch pro jeho umístění. Okolní zemědělská půda je všude stejně kvalitní, takže (jako v případě lokality Z16a v Dubicích) by její umístění na jiném místě nepřineslo z hlediska záboru ZPF žádanou kvalitativní změnu. Lokalita je přímo napojitelná na silniční síť i stávající infrastrukturu a vlastní provoz v areálu by neměl zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu životního prostředí v jeho sousedství.

Lokalita Z12 ve Stadicích byla oproti zadání rozšířena o úzký pozemek p.p.č. 1306/5 (ttp) mezi navrhovanou lokalitou a lesem z důvodů eliminace problémů s jeho řádným obhospodařováním.

U lokalit Z15 v Dubicích a Z37 v Řehlovicích se jedná pouze o změnu využití, neboť obě plochy byly předmětem řešení buď v původním územním plánu, nebo některé z jeho změn.

Jižní část lokality Z15 v Dubicích, určené návrhem pro bydlení venkovského typu, je rovněž jen změnou ve využití části lokality Z11, určené ve změně č. 2 územního plánu ke zřízení zahrady. Ani v tomto případě nevznikají řešením neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Lokalita přímo navazuje na současně zastavěné území (její severní část je jeho součástí).

Lokalita Z37 v Řehlovicích, návrhem určená pro výstavbu OV – hasičské zbrojnice, je změnou ve využití východní části sportovních ploch navržených v územním plánu. Tímto řešením nevznikají žádné enklávy zemědělské půdy, které by nešlo obhospodařovat, neboť sousední pozemky byly předmětem řešení změny č. 2 ÚPnSÚ.

Lokalita Z36 v Řehlovicích, určená rovněž pro bydlení venkovského typu, rozšiřuje obytné území, na které přímo navazuje, severovýchodním směrem a zmenšuje tak prostorovou vzdálenost mezi obcí a nádražím. I tato plocha je změnou ve využití části plochy lesoparku, navrženého v základním územním plánu. Lokalita je přímo napojitelná na silniční síť i stávající infrastrukturu.

Návrhem jsou poskytovány dobré podmínky pro kvalitní bydlení, částečně doplněna chybějící vybavenost a rozšířeny možnosti rozvoje zemědělské výroby. V Řehlovicích, Dubicích a ve Stadicích jsou navržena veřejná prostranství – zeleň. Plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou zároveň vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.
Na plochách určených k rozvoji nebyly v minulosti realizovány žádné investice za účelem zlepšení půdní úrodnosti ani se na nich nenachází žádné zařízení sloužící v současné době zemědělské výrobě. Navrhované plochy nejsou ve střetu s lokalizací prvků ÚSES.

Celkový zábor zemědělského půdního fondu v rámci řešeného území změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru obce Řehlovice je 7,1402 ha, z toho 6,7965 ha mimo a 0,3437 v rámci zastavěného území. Zábor ostatních ploch činí v celém řešeném území 0,4023 ha.

Z toho zábor ZPF pro zeleň činí 0,5139 ha, z toho v rámci zastavěného území 0,2200 ha a 0,2939 ha mimo zastavěné území. Zábor ostatních ploch pro zeleň činí 0,4023 ha.
Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou návrhem řešení nijak dotčeny.

 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Proti návrh změny č. 4 ÚPnSÚ Řehlovice nebyly uplatněny žádné námitky v souladu s řízením o územním plánu, ve smyslu §52 odst.(2) a (3) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění.
 

11.Vyhodnocení připomínek
Rovněž nebyly vzneseny žádné připomínky ve smyslu §52 odst.(3) zákona.
 

B. Grafická část
Grafickou část tvoří výkresy „Vyhodnocení záboru ZPF - 1:2.000“ :
• Brozánky (k.ú. Řehlovice), plocha Z7 výkres Bro II/2
• k.ú. Dubice, plochy Z15, Z16a, Z18 a Z19 výkres Du II/2
• k.ú. Řehlovice), plochy Z36, Z37, Z38, Z39 a Z40 výkres Ře II/2
• k.ú. Stadice, plochy Z12, Z13 a Z14 výkres St 1.II/2
• k.ú. Stadice, plocha Z15 výkres St 2.II/2
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č.4 ÚPnSÚ Řehlovice.


Poučení :
Proti změně č.4 ÚPnSÚ obce Řehlovice vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§173 odst./2/ zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 2.října 2012

Sejmuto dne: 17. října 2012

 

 

2. Grafická příloha

Brozánky

Brozánky 1 Brozánky 2
Brozánky 3 Brozánky 4

 

Dubice

Dubice 1 Dubice 2
Dubice 3 Dubice 4

 

 Řehlovice

Řehlovice 1 Řehlovice 2
Řehlovice 3 Řehlovice 4
Řehlovice 5

 

Stadice

Stadice 1 Stadice 2
Stadice 3 Stadice 4
Stadice 5
Stadice 6 Stadice 7
Stadice 8 Stadice 9

 

 


 

3. Zpráva o přezkoumání souladu návrhu změny č.4

Zprávu o přezkoumání souladu návrhu změny č.4 lze v pdf formátu stáhnout ZDE.

 


 

4. Územní studie

DUBICE, lokalita Z16a

Pořízení územní studie vyplývá z podmínky, „vydané“ změny č.4 ÚPnSÚ Řehlovice a obsažené „v opatření obecné povahy“ k této územně plánovací dokumentaci a rozhodnutím Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 1.10.2012 o pořízení územní studie Dubice – lokalita Z16a (dále též US).

Zpracování územní studie pro řešenou lokalitu rodinných domů je vyvoláno potřebou obce a stavebníků na brzké zahájení výstavby v tomto území.

V ÚPn byla vymezena v sídle Dubice zastavitelná plocha pro bydlení č. Z16a – lokalita určena pro bydlení individuální.

Pro velkou rozlohou, nároky na vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury a nutnost koordinace způsobu zástavby i organizace výstavby vyžaduje podrobnější prověření změn využití území, než poskytuje měřítko i způsob zpracování územního plánu. Zároveň se jedná o lukrativní území v samotném centru obce, proto je nutné  řešit toto území komplexně a koncepci budoucí zástavby připravovat pro celou lokalitu.

 

Podrobná studie ke stažení ZDE.